Wat vinden inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland de belangrijkste verkiezingsthema's?

Ze willen graag vergroening in hun gemeente, maar windmolens liever op zee.

Noorderlingen zien hun omgeving graag vergroenen. Maar ze verwachten van hun gemeente wel dat ze in hun eigen tempo van het gas af kunnen gaan en zien weinig ruimte voor windmolens in de eigen buurt. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant onder 1950 inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland. Aanleiding voor het onderzoek zijn de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Enigma Research stelde noorderlingen vragen over verkiezingsthema’s als duurzaamheid, wonen en onderhoud.

Duurzaamheid belangrijk thema
Inwoners van de stad Groningen gaven eerder al aan dat duurzaamheid wat hun betreft het belangrijkste verkiezingsthema is. In het hele Noorden is een ruime meerderheid voor een groenere woonomgeving om wateroverlast en temperatuurstijgingen door klimaatverandering beter te kunnen opvangen. Ook de aanleg van meer laadpalen voor elektrische auto’s door gemeentes krijgt brede steun en de noorderlingen zijn over het algemeen tevreden over hoe het afval gescheiden wordt ingezameld. De meeste noorderlingen willen van het gas af – 35 procent vindt dat niet nodig. Respondenten vinden het van belang dat ze zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze dat doen én dat gemeenten daarvoor subsidies verstrekken.

Windmolens wel op zee, niet in de buurt
Als het gaat om de aanleg van zonneparken en windparken zijn de meningen meer verdeeld. Voor de aanleg van een zonnepark in de buurt staat ongeveer de helft open, voor een windpark is dat slechts een derde. Volgens meer dan de helft van de noorderlingen zijn er in eigen gemeente geen geschikte plekken voor windmolens, slecht een kwart ziet die ruimte wel. Een stuk positiever zijn de inwoners van de drie noordelijke provincies over de aanleg van windmolens op zee, 59 procent is daar voorstander van.

Ondanks het woningtekort wil meer dan de helft van de ondervraagden liever meer groen dan een nieuwe woonwijk in hun gemeente. Twee derde vindt dat nieuwe woonwijken niet ten koste moeten gaan van de groene ruimte, driekwart is voor woningbouw op lege plekken in stad of dorp.

Wonen hoog op agenda
Woningen en woningbouw staan wel hoog op de agenda van inwoners, zo blijkt uit antwoorden op de vraag ‘Als u de baas zou zijn in uw gemeente, welke problemen zou u dan als eerste aanpakken?’. Ook onderhoud wordt daarin vaak genoemd. Ongeveer driekwart van de mensen beoordeelt het onderhoud van groenvoorzieningen, wegen en fietspaden met een voldoende. In Friesland zijn inwoners tevredener over het onderhoud dan in Groningen en Drenthe. Andere thema’s die in de enquête aan bod komen zijn afval, asielbeleid, sportvoorzieningen, hondenpoep en verkeer. Opvallend in de resultaten is dat zes op de tien noorderlingen vindt dat de gemeente meer asielzoekers moet opvangen en dat veel mensen ontevreden zijn over het aantal zwembaden in de gemeente.

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 04-02-2022